هدف از این مقاله پاسخ به این پرسش است که نماهای شیشه ای دو پوسته چه تاثیری در فضای داخلی به جای می گذارند.

در اینجا سعی شده است به منظور ارائه توضیح بهتر , در صورت امکان مقایسه ای بین نماهای شیشه ای دو پوسته و نماهای شیشه ای معمولی انجام دهیم.

همانطور که گاهی اوقات نظریه و انتظارات درباره عملکرد اجزای ساختمانی در عمل با یکدیگر همخوانی ندارد , تحقیق کیفی به منظور بررسی تاثیر نماهای شیشه ای دو پوسته در فضاهایی کار یا زندگی می کنند انجام شد.

اطلاعات جمع اوری شده به شیوه ای سازمان یافتند تا عوامل مختلف فضای داخلی , تاثیرشان بر رفاه و نظام بهداشتی انسان و میزان تاثیر استفاده از نماهای شیشه ای دو پوسته را بررسی کنند.نماهای شیشه ای دو پوسته

تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع اوری شده را می توان این چنین خلاصه کرد که نماهای شیشه ای دو پوسته در فضاهای داخلی می توانند از جنبه های مختلفی موثر واقع شوند به عنوان مثال , دمای مطلوب , کیفیت هوا , نور طبیعی , محافظت ذر برابر سروصدا و همچنین در مقایسه با نماهای شیشه ای متداول در فضاهای شهری از عملکرد بهتری برخوردار هستند , این موارد در صورتی تحقق پیدا می کنند که در فرایند طراحی , جزییات جامعی از نحوه عملکرد نمای شیشه ای ارائه شده باشد.

در قرن بیست و یکم ساختمان های پایدار و زندگی مطلوب در صنعت ساختمان سازی و جامعه , در مجموع در بیشتر کشور های پیشرفته به یک نیروی محرک تبدیل شده است.

بدیهی است که تضمین آب و هوای مناسب در فضای داخلی ساختمان نه تنها جنبه تجملاتی ندارد بلکه در ساختمان پایدار نیازی ضروری نیر به شمار می رود زیرا تاثیر مستقیمی بر سلامتی و رفاه انسان بر جای می گذارد

 

 

در فضاهای شهری , محیط خارجی بر آب و هوای داخلی تاثیر مستقیم دارد که در بیشتر  موارد این تاثیر منفی است.

دیوارهای خارجی از مهمترین جز ساختمانی قلمداد می شوند که در برابر این عوامل منفی از ساختمان محافظت می کنند به عنوان مثال , صدای بیرون یا ساختمان های مجاور و افزایش دما در تابستان و عایق حرارتی نارسا در زمستان را کنترل می کنند.

هر چند , در مواردی که نماهای شیشه ای مورد نیاز هستند , تضمین ایمنی ساختمان می تواند موضوع چالش برانگیزی برای معمار باشد.

نماهای شیشه ای دو پوسته نسبتا مفهوم بدیعی هستند که به لحاظ تئوریک راه کارهایی برای این مشکلات ارائه می کنند.

سوال اصلی که در این مقاله مطرح می شود این است که نماهای شیشه ای دو پوسته چگونه می توانند در فضاهای داخلی محیط شهری موثر واقع شوند؟

با توجه به پیچیدگی موضوع و نیازهای مختلف نماهای شیشه ای دو پوسته را متناسب با شرایط جوی دانمارک بررسی می کنیم , شهری که از آب و هوای یکسانی برخوردار است , به این معنا که در تابستان و زمستان هوا گرم است.

علاوه بر این تنها نماهای مورد بررسی قرار می گیرند که هر دو پوسته داخلی و خارجی آن از شیشه ساخته شده باشد.